Wednesday, November 11, 2020

Ristisõjad Isamaa südames
Kui tuhande aasta eest peeti ristisõdasid paganate pööramiseks ristiusku, siis nüüdisajal peetakse ristisõdu ristiusuliste pööramiseks paganate usku. Sest paganate usk on vanem kui kristlus, seega osade arvates ka originaalsem ja meie loomusega paremini kooskõlas. Kaasajal on paganate usul uued ja progressivsemad nimed: liberaalsus ja kõikesallivus. Kuid see Isamaa südames käiv võitlus ei toimu ajaloolisel kombel relva ähvardusel ega ka mitte kloostrisse pattude kahetsema sundmise hirmus. See viiakse läbi tsiviliseeritult - kaastunde rõhutamise ja vähemuste õiguste kaitse egiidi all. Ja just neist ristisõdadest tõotab kujundeda ka Eesti huvitavamaid poliitilisi koldeid 2021 aastal. Kaalul on tegelikult kogu riigi tulevik.

Ühed näevad selles võitluses võimalust pääsemiseks keskaegsest pimedusest, astumaks tervemõistuseliste teaduseusku eurooplaste sekka. Teised aga püüavad keskaegseina mõjuvaid loosungeid kasutades päästa meid kaasaegse moraalituse ja ühiskonna kokkuvarisemise käest. Nii nagu USAs, nii ka Maarjamaal, on just see ürgne maailmavaateline vastuolu rahvast barrikaadidele tõukamas. Mis siis ikka muu kui needsamas fundamentaalsed riived inimeste hinges ka USA presidendivalmiste finaali eel juba rahvast tänavale märatsema tõid.

Olen seda postitust juba mitu korda alustanud ja siis taas peatanud. Tõukejõud - lugesin septembris ajakirjanik Vahur Kooritsa arutlust teemal, miks ResPublica ämmaemand Tõnis Kons pärast vaikelu aastaid nüüdäkki poliitilist kambäkki teeb. Koorits otsis vastuseid ettevõtjana tegutsenud Konsi firmade aastaaruannetest. Leides, et ega tal just hästi läinud ja et võlad maksuameti ees võivad rääkida soovist läbi poliitikasse naasmise oma rahalist seisu parandada. See kõik võib ka nii olla. Aga ilmselgelt ei ole rahalised raskused peamiseks murekohaks sellise kaliibriga poliitkombinaatorile. Konsi ja temaga sama edukate poliitmanipulaatorite mõttemaailmas ei ole kohta niisama ajaraiskamisele. Pigem on põhimõtted need, mis panevad eesmärkide nimel pingutama. Kas kõik, või mitte midagi.

Olin juba avaldamise mõttest loobunud, kui Tõnis Kons andis aga veel ühe tähendusrikka intervjuu 29.oktoobril Eesti Päevalhes, kus ta juba julgemalt oma tegelikke seisukohti avas. Väites, et seisab abieluteemalise rahvahääletuse vastu, sest see olevat päevapoliitiline perekond Helmede poolt koalitsiooni kavaldatud erahuvi. Kas tõesti? Olles suhelnud nii mitmete juhtivate keskerakondlaste kui ka isamaalastega, julgen pigem väita muud: abielu teema on eluliselt ouline nii Isamaale kui EKREle kui ka keskerakondalsest peaminister Ratasele. Ja iga erakonna sees on ka seksiasjus progressiivsemaid teistimõtlejaid. Nagu Konski.Kuid eile jõudis meediasse ka Isamaaa-sisene appikarje. Ilmselt oldi märgatud sama, mis mindagi. Nüüd oli viimane aeg see postitus lõpuni kirjutada!

Olles aeg-ajalt ikka suhelnud nii endiste respublikaanide kui ka tänaste isamaalastega, ning vaadeldes Isamaa erakonna arengut viimastel aastatel, pakun Konsi tagasituleku põhjuseks hoopis muud. Nimelt näen selget ja karjuvat konflikti Konsi sõpruskonna ja Isamaa südametunnistuseks kujunenud Riina Solmani vahel. Õigemini on konflikt laiem – Isamaa deklareeritud traditsioonilsed pereväärtused, mida toetab ka EKRE ja mille vastu ei saa seega midagi olla ka end aktiivse kirikuskäijana eksponeerival Jüri Ratasel, on punane lipp libraalidele. Eriti valusalt mõjub soov fikseerida konstitutsioonis abielu mehe ja naise liiduna eesti seksuaalvähemuste üha paisuvatele ridadele. Tõnis Konsi julge ja radikaalne sõnavõtt tänavu veebruaris toimunud Isamaa volikogul, kuhu ta ennast üle aastate võitles, ei jätnud palju ruumi kahtlustele, et just peremudelite teema on tema agendaks. Nüüd tunnistas ta seda ka avalikult.

 Ma ei tunne Tõnis Konsi isklikult, kuigi osalesin minagi ResPublicale esimese uhke KOV valimisvõidu toonud valimiste toetusgrupis. Seevastu tunnen mitmeid inimesi, kes on juhtinud mu tähelepanu sellele, et Konsil pole traditsioonilist peret. Sõbrad kiidavad ta head analüütlist võimekust ja tohutut töökust. Ja mitte keegi ei paista tegevat saladust, et eraelus kuulub Kons seksuaalvähemuste hulka. See pole avalik info ja ma ei saa seda kuidagi ei kinnitada ega ümber lükata. Kuid samas, saates selleteemalise küsimuse selle postituse algversiooni näol läbilugemiseks ka Tõnis Konsile ja paludes talt kommentaari, ei saanud ma nädalate jooksul mingit reageeringut. 

Rahu, homoseksuaalsus pole kuidagi taunitav tegu kaasaegses Eestis. Mul on mitmeid häid tuttavaid, kes on julgenud kapist välja tulla. Maailmas on mitmeid tunnustatud psühholooge, kes väidavad, et kui inimkonnal poleks varuks aastatuhuhandete pikkust suunatud ristiusu põhist kasvatust, oleks 90% meist vähemasti bi-seksuaalsed. Võib-olla. Aga võib-olla ka meie õnneks. Vähemasti osad meist poleks siis täna siin!

Kuid tean ka mitmeid Eestis vägagi tuntud hurmureid, kes seniajani kapis istuvad. Mõnedki neist on koondumas valitsuse plaanitava referendumi "EI" kampaania taha. Homoseksuaalsust võib üldjuhul pidada iga inimese enda asjaks, kuid kui me räägime juba riiki kujundavast poliitikast, siis võib ka selline delikaatne fakt osutuda teatud sündmuste tõlgendamisel ülioluliseks. Seda arvesse võtmata ei saaks me aru, miks Isamaa sees juba mõnda aega käärib.

Traditsioonilised pereväärtused, nagu näevad seda EKRE ja ka Isamaa, baseeruvad mees-naine-laps-abielu teistest kooseluvormidest kõrgemaks ja paremaks pidamisele. Üha liberaalsemaks muutuvas maailmas, kus inimene tahab omale ise seksuaalsust ja sobivaid kooselumudeleid valida, hakkab traditsiooni järgijaid vaikselt kuid kindlalt vähemaks jääma. Siiski, kui teha rahvaküsitlus täna, on enam vähem kindel, et üle poole rahvastikust eelistab endiselt oma vanemate pärandit. Kui teha sama küsitlus näiteks kümne aasta pärast, võib juba pilt olla teine. Tegutseda tuleb kiiresti, mõistavad traditsioonide kummardajad oma viimast õlekõrt mõõtes.

See pole viimaste aastakümnete konflikt. Ja kindlasti mitte vaid Eesti eripära. Vastuolude juured ulatuvad sügavamale. Me näeme klassikaliste konservatiivide ja liberaalide sajanditevanuse konflikti taaslavastust, ei muud. Konservatiivid, sh Vargamäe Andres, on läbi ajaloo oma jõudu ja tarkust ammutanud piiblist, mis sedastab inimloomuse kui patuse ja kurja ning püüab läbi seaduste ja reglementide seada inimkäitumisele piire ja ideaale. Libraalid piiblisse kui pühasse raamatusse aga ei usu. Nende maailmavaade lähtub vastupidisest – inimese algne loomus on hea ja õilis, kuid üksnes mõttetud piirangud, kohustused, religioon jms tekitavad inimestes vastureaktsiooni ja on seega kõige halva tõukejõuks. Ka abielu määratlemine kitsalt mehe ja naise liiduna on liberaalide jaoks käsiteldav lubamatu reservatsioonina iidvana muinasjutu varemetel.

 Ma mõistan täielikult liberaalide, eriti aga vähemuste esindajate kätekäärimist. Kui homses Eestis peaks põhiseadusega saama abielust vaid ühe mehe ja naise liit, tunneks end riivatuna kõik muud peremudelid alates polügaamsetest kuni homoseksuaalseteni. Eesti homoseksuaalid, olgu neid pealegi vaid mõni tühine protsent, tahavad, et nende liitudele kehtiks kõik samad õigused, mis traditsioonilisele perelegi. Nad ei taha end tunda teisejärgulistena.Tühja sellest määratlusest, aga kui riik hakkab ühtedele peredele jagama toetusi, teistele aga mitte, siis räägime me juba ebavõrdusest.

 Kuid ma mõistan ka Isamaad ja EKREt – on ju nende ridades enim just kristliku maailmavaate toetajaid. Just traditsiooniline mudel peaks nende arvates kaitsma peret ja lapsi. Mis omakorda peaks olema ülemuslikud indiviidi vabadustest, õnneihalustest ja oma ihade eksponeerimisest. Ja miks mitte mitte eristuda oma loosungitega võimalikult relieefselt!

Olgu igaks juhuks selge ka siiskirjutaja positisoon: ma ei kiirusta õigustama ega kristiseerima kumbagi poolt. Sest mulle tundub, et ristiusust lähtuvad ja aastasadade jooksul meie geenidesse kodeeritud põhimõtted ei pea olema ilmtingimata riigi seaduste aluseks. Kuni suurem osa inimesi demokraatia tingimustes seda just nii ei otsusta. Kirik olgu kohaks, kus hoitagu moraaliküünalt kõrgel. Kuid riik on laiem kooslus, kus peame austusega suhtuma nii neisse, kes tahavad minna taevasse ja kui ka neisse, kel pole ka põrgu vastu midagi.

Kuigi ma isiklikult näen selgeid paarisuhte eeliseid väljendumas just traditsioonilises peremudelis, olen ma samas nõus, et inimloomus on sageli liiga nõrk, et sedavõrd kõrgeid ideaale omale eesmärgiks seada. On ju alati kergem möönda, et “parim viis ihast jagu saada, on sellele alistuda». Erinevad liikumised, mis on püüdnud inimesi vabastada küll seksuaalsetest kammitsatest, küll soolistest piiridest, küll toksilisest patriarhaalsest ülemvõimust, on kõik omal kombel tervitatavad inimese õnne otsingute ja elu mõtte ümberdefineerimise teel. Kui neid poleks, kui poleks mässu, poleks ka arengut.

Kas ja kuhu need otsingud välja viivad, pole aga endiselt selge. Võimalik, et millalgi naastakse arusaamiseni, et kindlad üldaktsepteeritud mehe-naise mudelid on ikkagi ühiskonnale turvalisemad. Seniks aga on kõigil meil oma õigused. Ka vähemustel. Ka neil, kes on sündinud mõne kromosoomidefektiga ega suuda leida armastust vastasugupooles. Ja isegi neil, kelle identiteet lapsena kogetud vägistamise tagajärjel suunda vahetas.

Siiski mööngem pragmaatikutena, et abielu kui institsutsioon on kaasajal tervenisti läbi kukkunud kontseptsioon, sest mitte keegi ei ela enam koos „kuni surm neid lahutab“,vaid pigem põhimõttel „üks suhe korraga“. Suurem osa ristiinimesi ei püri abielluma, vaid elab lihtsalt koos. Uue trendina on USAs on kasvanud enim abielu registreerimised 50ndatesse jõudnud ja juba mitmendas suhtes end proovile pannud inimeste vahel. Justkui veel enne surma teineteisele kinnitada: sa olid mulle parim.

Kuid miks siis vähemused niiväga abielu, mida ristirahvas ise ära põlgab, taga asjavad? Kas meil on oodata homoabielude buumi? Kahtlen. Pigem on asi soovis vabamalt lapsendada. Täna pole see neil nii lihtne. Kuid kui on armastus, tahetakse ka olla lapsevanemad. See on teema, mida aga vähemused veel avalikult rääkida ei taha. See lõhestaks ühiskonda veelgi valusamalt. Sest milliste psüühiliste kõrvalekalletega lapsed kasvaks kahe isaga peredes, on maailmas veel suht vähe uuritud valdkond. Seetõttu tuleb vähmustel oma asju ajada targalt. Samm sammu haaval oma õigusi suurendades.

Olgu kuidas on Eesti ühiskonna kaugenemisega traditsioonilistest selgete piiridega paarisuhetest, siiski on selge, et veel täna on trumbid nende käes, kes näevad eeliseid ainsuses mehe ja ainsuses naise suhte ülimuslikkuses. Nende käes on jäme ots nii Eestis kui Isamaas. Paljud neist ei mõtle oma tõekspidamiste kristlikule taustale, enamus neist ei käi kirikus ega loe enne magamajäämist issameiet. Pigem tundub neile lihtsalt, et vanamoodi on õigem. Intuitiivselt. Kogemuslikult. Ja ma ei näe, et see seltskond sooviks grammigi järgi anda. Põhimõtted ja väärtused on ainus asi võimu ja raha kõrval, mille eest ollakse valmis mitte üksnes võitlema, vaid ka surema.

Sõda tõotab tulla vali ja verine

 Mööngem, et kui vastab tõele minu versioon ja Tõnis Konsi Parempoolsete projekti südameks ongi vähemlaste ristisõda enamlastega, siis ei saa see sõda olla lõpuni võidukas vaid Isamaa sees võimu haarates. Tarvis on kukutada EKRE, Isamaa ja KE koalitsioon. Ehk kogu kurjuse ja vanamoodsuse telg. Ainult nii saab endid, sõpru ja kaasaegset teaduspõhist ühiskonda päästa halvimast – pimedast religioonist ja seksulaalsest üksluisusest. Eesti, kus mitte kõigil pole ühtmoodi hea, sest osa inimestest peavad oma loomust peitma, ei kõlba sel juhul neile niikuinii elamiseks. Ja Rootsi nad naljalt minna ei taha. Kui vähemlased nüüd midagi radikaalset ette ei võta, tuleb neil peagi siit riigist jalga lasta. Kui abielu kinnistataks mehe ja naise liiduna, on kõik läbi. Neil oleks piinlik elada keskajas.

Liberaalide õnneks on Eestis aga ka palju avarama silmavaatega parteisid nagu sotsid ja reform ja rohelised ja Eesti 200, kellel on absoluutselt savi, kes kellega magab. Nagu ka minul on ükspuha. Olen üsna kindel, et ettenägelik ja töökas Tõnis Kons on esimesi läbirääkimisi uute jõudude kokkumenteermiseks juba alustanud. Võimalik, et uus koalitsioon on juba kokku lepitud, tarvis on vaid Isamaa sees omad joped pukki aidata ja siis paleepööre efektselt lõpuni viia. Ma ei kahtle hetkekski, et eduka poliitstarteegina silma paistnud Tõnis Kons poleks seda tehes väga põhjalik ja ohtlik vastane ükskõik millisele poliittsunftile. Ja päris kindlasti võitleb ka tema kogu südame ja hingega. Võibolla isegi tulisemalt kui tema vastasleer. Ja oma hinges toetan minagi tema võitlust. Kasvõi sellepärast, et diskussioon parema abielusuhte vimalikkuse üle ei raugeks. Õnnetuid inimesi on meie ümber liiga palju - miks mitte siis eksperimenteerida!?
 
Pole ime, et lõpuks ka kristlikumad isamaalased asja läbi hammustasid ja Konsi vastu meediasõja kuulutasid. Veel pole ehk hilja sisemise lõhestaja paadist välja heitmiseks!